A A A

Мишљења о законским одредбама

Ваше обавезе

Како решити проблем са потрошачем

Надлежност тржишне инспекције

Одговорност за несаобразност

Продавац одговара за несаобразност која постоји у тренутку преласка ризика – без обзира да ли је знао за њу.  Прелазак ризика се дешава у тренутку предаје робе потрошачу или лицу које је потрошач одредио.

Уколико несаобразност потиче од узрока који је постојао пре преласка ризика, продавац одговара. Продавац не одговара за познату несаобразност (нпр. потрошач зна да роба има недостатак).

Продавац одговара и за уочљиву несаобразност – ако је изјавио да је роба саобразна (нпр. при куповини аутомобила - изјава да ће се употребом изгубити необичан звук у мењачу брзине које се јавило током пробе). Уколико је продавац уговором дужан да обезбеди инсталацију, одговоран је за несаобразност насталу неправилном инсталацијом.

Такође, у случају самосталног монтирања, одговараће када је несаобразност настала као последица недостатака у упутству које је предато потрошачу.
Ако постоји несаобразност робе уговореном, потрошач на првом месту има право да захтева од продавца да се та несаобразност отклони оправком или заменом, по избору потрошача.

Уколико је проблем већ настао, продавац може потрошачу понудити посебне погодности не би ли се определио прво за поправку, али га не може уговором обавезати да одустане од замене.
Продавац сноси све трошкове који су неопходни да би се роба оправила или заменила – нпр. рад, материјал, преузимање и испоруку робе и не може искључити ову одговорност, нити захтевати од потрошача да робу сам носи у сервис!

Свака оправка или замена мора се извршити у примереном року, без накнаде и без значајнијих неугодности за потрошача.

У случају да несаобразност настане у првих шест месеци од дана куповине, оправка је могућа само уз изричиту сагласност потрошача. Уколико се после прве оправке појави исти или други недостатак, поновна оправка је могућа само ако се потрошач са тим сагласи.

Ако до отклањања несаобразности оправком или заменом не дође у примереном року потрошач има право да захтева снижење цене или да изјави да раскида уговор.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум