A A A

О нама

Вести

Одржана јавна расправа о изменама и допунама Закона о заштити потрошача

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је организовало Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о заштити потрошача у Србији, која је одржана 16. јула 2013. године у Привредној комори Србије.

Разлози за рад на изменама и допунама важећег Закона о заштити потрошача били су, пре свега, уочени недостаци у двогодишњој примени, потреба за даљим уређењем ове важне области и неопходност усклађивања са променама у европском праву насталим, примарно, усвајањм  Директиве 2011/83/ЕУ о потрошачким правима. Предложене измене и допуне тичу се, приоритетно, дужности обавештавања пре закључења уговора, забране дискриминације потрошача,  заштите потрошача у остваривању права из уговора о продаји робе, угроженог потрошача и, с тим у вези, Националног програма заштите угроженог потрошача, заштите од искључења, надлежности за надзор, овлашћења надлежних инспекцијских органа и слично. У складу са наведеним, измењене су и допуњене и казнене одредбе.

Представница Министарства спољне и унутрашње трговине Невена Праизовић је одржала презентацију предложених измена и допуна, током које је акценат стављен на конкретне користи за потрошаче. Најбитније, међу њима, тичу се детаљног регулисања поступка рекламације, вођења књиге рекламација од стране трговца и рокова за решавање рекламација.

Веома битан предлог, који омогућава потрошачу значајније виши ниво заштите, тиче се ситуације појаве несаобразности у првих 6 месеци, када потрошач може да бира између захтева да се несаобразност отклони заменом за нови производ, одговарајућим умањењем цене или да изјави да раскида уговор. У овој ситуацији отклањање несаобразности оправком било би могуће само уз изричиту сагласност потрошача. Увођењем ове одредбе онемогућило би се наметање оправке потрошачу у првих 6 месеци, што би довело до много мањег броја незадовољних потрошача.

Такође, предлаже се да се рок у коме трговац одговара потрошачу на изјављену рекламацију скрати са 15 на 8 дана. На нови начин се уређују обавезе трговца у случају уништења, губитка или оштећења предмета датог на поправку, али се прописује да немогућност потрошача да достави амбалажу робе не може бити услов за решавање рекламације, нити разлог за одбијање отклањања несаобразности.

Претходно наведене, али и бројне друге конкретне промене које би донеле значајне предности за потрошаче, праћене су прописивањем одговарајућих овлашћења инспекцијских органа и прекршајним санкцијама.

У закључку састанка, помоћник министра надлежна за послове заштите потрошача у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација мр Љиљана Станковић, је позвала све заинтересоване стране да доставе своје коментаре и сугестије на предложене измене и допуне. Такође, подсетила је присутне да током јавне расправе заинтересовани могу да доставе своје сугестије и на све преостале чланове важећег Закона о заштити потрошача, тј. и на оне који нису били предмет измена и допуна. Нагласила је, да ће будући кораци били предузимани управо у складу са закључцима процеса јавне расправе. Уколико се као резултат ове јавне расправе укаже потреба промене већег броја чланова, који превазилази обим прихватљив за процес измена и допуна, Министарство ће приступити изради новог, целовитог, законског решења.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум