A A A

О нама

Вести

Расписан јавни конкурс за 2014. годину

Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Расписује

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА 2014. ГОДИНУ

ТЕМА: Пружање правне помоћи потрошачима саветовањем и поступањем по приговорима потрошача

Основ за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2014. годину су: Закон о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11- др. закони), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), члан 131. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 73/10) и Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 110/13).

Подносиоци предлога програма: право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма, има само оно удружење за заштиту потрошача које је евидентирано у складу са Правилником о евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту потрошача („Службени гласник РС“, број 32/11), а чије је седиште у региону за који конкурише.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на који се програм односи. Укупно ће бити изабрана четири програма удружења за заштиту потрошача и то по један за сваки од следећих региона:
1. Војводина,
2. Шумадија и Западна Србија,
3. Јужна и Источна Србија и
4. Београд.

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм.

Финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 110/13) и износе укупно 7.000.000,00 (словима: седаммилиона) динара. Износ средстава за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2014. годину износи:
- најмање 1.400.000,00 (словима: једанмилиончетиристотинехиљада) динара, а највише 1.600.000,00 (словима: једанмилионшестстотинахиљада) динара за регион Војводине; регион Шумадије и Западне Србије и регион Јужне и Источне Србије по програму и
- најмање 2.000.000,00 (словима: двамилиона) динара, а највише 2.200.000,00 (словима: двамилионадвестотинехиљада) динара за регион Београда.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

Рок за подношење пријава предлога програма је  4. април  2014. године до 16 часова.

Остала правила и услови конкурса налазе се у конкурсној документацији, а за све додатне информације можете се обратити Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Одељењу за заштиту потрошача, e-mail адреса: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Конкурсна документација

Образац пријаве предлога програма

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум