A A A

Закони

Стратешка документа

Подзаконска акта

Области

Закони

Правни оквир који је до доношења Закона из 2014. уређивао област заштите потрошача: Закон о стандардизацији (1977), Закон о облигационим односима (1978), Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору (1996), Савезни Закон о заштити потрошача (2002) и Закон о заштити потрошача (2005), Закон о заштити потрошача (2010).
 
Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС” 62/2014), који је ступио је на снагу 21. јуна 2014. године, почео је да се примењује од 22. септембра 2014. године. Правни основ за доношење Закона - чл. 90. Устава Републике Србије.
Законом су имплементиране одредбе 14 кључних европских директива из ове области и успостављен је правни оквир који омогућава приближавање заштите потрошача у Србији европским стандардима.

Учињен је значајан искорак предвиђањем нових правила о продаји робе потрошачима, законској гаранцији, уговорима на даљину и ван пословних просторија, туристичким путовањима и тајм-шерингу, непоштеној пословној пракси, неправичним уговорним одредбама и услугама од општег економског интереса.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум