A A A

Zakoni

Strateška dokumenta

Podzakonska akta

Oblasti

Zakonodavstvo i politika

Zaštita potrošača predstavlja pravnu oblast u dinamičnom razvoju u okviru modernih država koje se zasnivaju na tržišnom ekonomskom principu sa jedne strane, i idejama socijalne odgovornosti i pravičnosti, sa druge.

Poštovanje zakona i dobrih poslovnih običaja u ovoj oblasti nije samo interes ekonomski slabije ili nedovoljno  informisane strane – potrošača, već i trgovaca koji se na taj način angažuju u fer konkurentskoj borbi na tržištu, koja vodi boljim poslovnim rezultatima, ali i nižim cenama i višem nivou kvaliteta proizvoda i usluga.

U toku tranzicionih reformi i u Republici Srbiji je prepoznata potreba za razvojem i jačanjem ove oblasti javne politike – ne samo zbog obaveza predviđenih Ustavom i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom (član 78.), već pre svega u interesu sopstvenih građana, svih nas koji se svakodnevno nalazimo u ulozi potrošača.

Neophodno je naglasiti i da je zaštita potrošača ustavna kategorija čime se jasno pokazuje opredeljenost države ka vođenju aktivne politike zaštite potrošača i izgradnju pravnog sistema u ovoj oblasti koji odgovara modernom demokratskom društvu. U članu 90. Ustava Republike Srbije je utvrđeno da Republika Srbija štiti potrošače, kao i da su posebno zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu.

Vesti

Partneri

Zaštitite prava

Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka:

1. Obratite se trgovcu 

2. Obratite se regionalnom savetovalištu

3. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora

4. Sudska zaštita

Preuzmite publikacije

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Pravila korišćenja | Impresum