УДРУЖЕЊА

УДРУЖЕЊА

Удружења за заштиту потрошача и њихови савези су основана у складу са Законом о удружењима, а њихова област је остваривање циљева заштите потрошача.

Удружења и савези су самостални у остваривању циљева заштите потрошача и дужни су да се руководе искључиво интересима потрошача.

Активност удружења и савеза обухватају:

 • информисање
 • образовање
 • саветовање и пружање правне помоћи потрошачима у решавању проблема потрошача
 • примање, евидентирање и поступање по приговорима потрошача
 • спровођење независних испитивања и упоредних анализа квалитета роба и услуга и јавно објављивање добијених резултата
 • спровођење истраживања и студија у области заштите потрошача и јавно објављивање добијених резултата
 • остваривање сарадње са одговарајућим органима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружења и савези су дужни да објављују годишњи извештај о активностима којим је обухваћен преглед свих њихових прихода, извора прихода и трошкова, као и да га доставе Министарству трговине, туризма и телекомуникација, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Закон о заштити потрошача прописује оснивање Савета потрошача кога чине представници свих удружења односно савеза који су евидентирани у Министарству.

Како је осмишљен као тело које ће разматрати теме од заједничког интереса и дефинисати заједничке ставове удружења потрошача, тако су његове активности: усаглашавање ставова удружења, предлагање представника удружења у Национални савет за заштиту потрошача и друге органе, доношење Етичког кодекса удружења и праћење његовог спровођења, давање мишљења Министарству у поступку уписа и брисања из Евиденције и доношење препорука о брисању удружења и савеза из Евиденције Mинистарства.

Министарство води Евиденцију удружења и савеза, који:

 1. су основани и уписани у регистар у складу са Законом о удружењима, односно који су регистровани у АПР
 2. остварују циљеве заштите потрошача као претежну делатност
 3. су у области заштите потрошача активна најмање три године
 4. располажу одговарајућим кадровским, материјалним и техничким капацитетима неопходним за обављање делатности заштите потрошача
 5. поседују одговарајуће искуство, стручност и вештину за обављење делатности у области заштите потрошача.

За упис савеза у Евиденцију неопходно је да савез чине најмање три удружења.

Удружења или савези који желе да буду уписани у Eвиденцију, подносе пријаву Министарству.

Услови за упис у Евиденцију регулисани су посебним Правилником који можете преузети овде.

Уколико удружење или савез испуни прописане услове, Министарство издаје Решење и врши упис у Евиденцију.

Евидентирана удружења и савези имају право:

 1. да конкуришу са програмом од јавног интереса за подстицајна средстава Министарства
 2. на покретање поступка за заштиту колективног интереса потрошача
 3. заступања интереса потрошача у судским и вансудским поступцима
 4. заступања интереса потрошача у консултативним телима у области заштите потрошача на националном, регионалном и локалном нивоу
 5. на учествовање у раду радних група за припрему прописа и стратешких докумената којима се уређују права потрошача
 6. на приступ коришћењу Националног регистра потрошачких приговора
 7. да учествују у раду Савета потрошача.

Списак и презентације евидентираних удружења:

Центар за заштиту потрошача „ФОРУМ“

 • Цара Душана 54/"Душанов базар"/ Купола,II спрат/лок.220, Ниш
 • Телефон: 018/525-040 и 065/88-50-103, уторак и четвртак од 9-13 часова за телекомуникационе услуге и туризам; Е -mail: centarforum@gmail.com За услуге од општег економског интереса (комуналне услуге) на телефоне: 018/525-040 и 065/88-50-102, уторком и четвртком од 13-17 часова; E-mail: forumusluge@forum-nis.org.rs За робу и остале услуге на телефон: 018/525-040 и 065/88-50-101 понедељак, среда и петак од 9-13 часова; E-mail: forumsavetovaliste@mts.rs Пријем потрошача:Пријем потрошача: уторак и четвртак од 9-13 часова из области туризма и телекомуникационих услуга; уторком и четвртком од 13-17 часова из области услуга од општег економског интереса (комуналне услуге); понедељак, среда и петак од 09-13 часова из области роба и услуга;
 • forumnis@mts.rs и forumsavetovaliste@mts.rs
 • www.forum-nis.org.rs
 • Јована Јездић

Центар потрошача Србије

 • Карађорђева бр. 6, Земун, Саветовалиште:Шпанских бораца бр. 32а, 11000, Београд, Србија
 • 011/3120 444 ; 011/3122 102, oд понедељка до петка од 8 - 12 часова, Пријем потрошача: уторком и четвртком од 11-15 часов
 • savetovaliste.ceps@gmail.com
 • https://www.ceps.rs
 • Јелена Вукашинов

Удружење за заштиту потрошача Војводине

 • Раваничка 11, Нови Сад
 • 021/631-3600, 021/631-4600 и 021/452-077 , од понедељка до петка од 10-14 часова, Пријем потрошача: уторком, средом и четвртком од 10-14 часова
 • info@potrosac.info
 • www.potrosac.info
 • Горан Паповић

Градска организација потрошача Лесковац

 • Милентија Поповића број 2, Лесковац
 • 064/533-0-252;
 • aktivnipotrosaci@gmail.com
 • Марија Марковић

Организација потрошача Крагујевца

 • Симе Тепића 23, Саветовалиште:Краља Александра I Карађорђевића 50, ТЦ Простор, Крагујевац
 • 034/20 20 20 и 063/775-00-85 од понедељка до петка од 9-16 часова, Пријем потрошача: од понедељка до петка од 9-16 часова
 • info@opk.rs
 • www.opk.rs
 • Зоран Николић

Национална организација потрошача Србије

 • Краља Петра број 45, I спрат, канцеларија 7, Београд
 • 011/404-6-300; 011/404-6-301; 011/404-6-302 од понедељка до петка од 10-14 часова, Пријем потрошача: уторком, средом и четвртком од 10-14 часова
 • pravnitim@nops.org.rs
 • www.nops.org.rs
 • Горан Паповић

Организација потрошача Крушевац

Асоцијација потрошача Србије

 • Ђорђа Андрејевића Куна бр. 4, спрат 1, стан 1, Бор
 • 030-433-138
 • apos@apos.rs
 • www.apos.org.rs
 • Хелена Миличевић

Центар потрошача Горњи Милановац

Центар за едукацију и заштиту потрошача Сремска Митровица

Организација потрошача Ваљево

Организација потрошача Храм

Центар за едукацију и заштиту потрошача Пландиште

Удружење за заштиту права потрошача "Просперитет" - Нови Сад

 • Каменичка 8а, Нови Сад, Саветовалишт: Булевар Слободана Јовановића бр. 30, Нови Саде
 • 021/300-38-65 и 021/302-35-98 од понедељка до петка од 10 - 14 часова, Пријем потрошача: од понедељка до петка од 10 - 14 часова
 • prosperitet.ns@gmail.com
 • www.prosperitet.rs
 • Радомир Ћириловић

Удружење потрошача Ужице

 • Николе Пашића 38б, Ужице
 • 064/150-60-40; 064/137-11-42; 064/239-28-98, понедељак, среда и петак од 11-14 часова
 • potrosaci.uzice@gmail.com
 • Бранко Продановић

Удружење потрошача Кикинде

 • Микронасеље Блок Б, Ламела 2/12, Саветовалиште:Светосавска бр. 32, Кикинда
 • 0230/405-000, 069/533-95-10 од понедељка до петка од 9-14 часова, Пријем потрошача: од понедељка до петка од 14-17 часова
 • upok.org@gmail.com
 • www.upok.org
 • Алекса Цвијан

Удружење Заштита потрошача

 • Прешевска бр.61, 11000 Београд
 • 011/241-5485 и 069/241-5485 од понедељка до петка од 10-14 часова, Пријем потрошача: сваког радног дана од 15-16 часова за незаказане посете потрошача и сваког радног дана од 9-10 часова и од 14-15 часова за заказане посете потрошача
 • prigovori@zastitapotrosaca.com
 • www.zastitapotrosaca.com
 • Ненад Бумбић

Републичка унија потрошача

Према Закону о заштити потрошача удружење или савез које је евидентирано има овлашћење да заступа интересе потрошача у:

 1. саветодавним телима у области заштите потрошача;
 2. поступцима судског и вансудског решавања потрошачких спорова;
 3. поступцима пред другим државним органима.

То значи да удружење које је евидентирано у Министарству може да конкурише за средства која су обезбеђена у буџету Републике Србије и намењена за помоћ раду саветовалишта која пружаjу информацијe, саветe и правну помоћ потрошачима.

1. За регион Београда

Национална организацијa потрошача Србије 

 • Телефон: 011/404-6300, 011/404-6301 и 011/404-6302, од понедељка до петка од 10-14 часова
 • Пријем потрошача: уторком, средом и четвртком од 10-14 часова
 • E-mail: pravnitim@nops.org.rs
 • Адреса: Краља Петра бр. 45, I спрат, канцеларија бр. 7, Београд


Центар потрошача Србије

 • Телефон: 011/312-0444 и 011/312-2102, од понедељка до петка од 8-12 часова
 • Пријем потрошача: уторком и четвртком од 11-15 часова
 • E-mail: savetovaliste.ceps@gmail.com
 • Адреса: Шпанских бораца бр. 32а, Нови Београд


Удружење Заштита потрошача

 • Телефон: 011/241-5485 и 069/241-5485, од понедељка до петка од 10-14 часова
 • Пријем потрошача: сваког радног дана од 15-16 часова за незаказане посете потрошача; и сваког радног дана од 9-10 часова и од 14-15 часова за заказане посете потрошача
 • Е-mail: prigovori@zastitapotrosaca.com
 • Aдреса: Прешевска бр. 61, Београд

 

2. За регион Војводине

Удружење за заштиту потрошача Војводине

 • Телефон: 021/6313-600, 021/6314-600 и 021/452-077, од понедељка до петка од 10-14 часова
 • Пријем потрошача: уторком, средом и четвртком од 10-14 часова
 • E-mail: info@potrosac.info
 • Адреса: Раваничка бр. 11, Нови Сад

Удружење за заштиту права потрошача "Просперитет" Нови Сад

 • Телефон: 021/300-38-65 и 021/302-35-98 од понедељка до петка од 10-14 часова
 • Пријем потрошача: од понедељка до петка од 10-14 часова
 • E-mail: prosperitet.ns@gmail.com
 • Адреса: Булевар Слободана Јовановића бр. 30, Нови Сад

Удружење потрошача Кикинде

 • Телефон: 0230/405-000 и 069/533-9510, од понедељка до петка од 9-15 часова
 • Пријем потрошача: од понедељка до петка од 15-17 часова
 • E-mail: upok.org@gmail.com
 • Адреса: Светосавска бр. 32, Кикинда

 

3. За регион Шумадије и Западне Србије

Организација потрошача Крагујевца

 • Телефон: 034/20-20-20 и 063/775-00-85, од понедељка до петка од 9-16 часова
 • Пријем потрошача: од понедељка до петка од 9 -16 часова
 • E-mail: info@opk.rs
 • Адреса: Краља Александра I Карађорђевића бр. 50, ТЦ Простор, Крагујевац

 

4. За регион Јужне и Источне Србије

Центар за заштиту потрошача и унапређење квалитета живота грађана ФОРУМ

 • Телефон: 018/525-040 и 065/88-50-103, уторак и четвртак од 9-13 часова за телекомуникационе услуге и туризам; Е -mail: centarforum@gmail.com

  За услуге од општег економског интереса (комуналне услуге) на телефоне: 018/525-040 и 065/88-50-102, уторком и четвртком од 13-17 часова; E-mail: forumusluge@forum-nis.org.rs

  За робу и остале услуге на телефон: 018/525-040 и 065/88-50-101 понедељак, среда и петак од 9-13 часова; E-mail: forumsavetovaliste@mts.rs 

 • Пријем потрошача:

  уторак и четвртак од  9-13 часова из области туризма и телекомуникационих услуга; уторком и четвртком од 13-17 часова из области услуга од општег економског интереса (комуналне услуге); понедељак, среда и петак од 09-13 часова из области роба и услуга;

 • E-mail: forumsavetovaliste@mts.rs ; forumnis@mts.rs
 • Адреса: Цара Душана бр. 54, "Душанов базар", Купола - локал бр. 220, Ниш