О НАМА

О НАМА

Заштита потрошача представља веома важну и динамичну област у оквиру модерних држава, чији се развој заснива на тржишним приниципима и идејама социјалне одговорности и правичности.

Заштита потрошача је и уставна категорија (члан 90. Устава Републике Србије) чиме се јасно показује опредељеност државe ка изградњи правног система у овој области који одговара модерном демократском друштву.

Имајући у виду значај ове области, 2007. године је формиран Одсек за заштиту потрошача као ужа унутрашња јединица у оквиру тадашњег Министарства трговине и услуга.

Како се ова област развијала у Републици Србији, тако се и Одсек развио у Одељење за заштиту потрошача 2009. године које је пет година било одговорно за утврђивање и остваривање политике у области заштите потрошача.

Сектор за заштиту потрошача, у оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација, формиран је 2014. године у чему се огледа важност ове области за Републику Србију и неопходности да владин сектор адекватно прати развој савременог тржишта. 

Сектор за заштиту потрошача обавља послове који се односе на:

 • утврђивање и спровођење политике у области заштите потрошача
 • доношење националног и годишњег програма заштите потрошача и праћење њиховог спровођења;
 • предлагање системских решења и мера у циљу креирања и спровођења политике заштите потрошача;
 • припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача;
 • праћење примене прописа којима се уређује област заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени;
 • праћење тржишта, а нарочито препознавање непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима;
 • предлагање мера за отклањање системских неправилности домаћег тржишта са аспекта заштите потрошача;
 • покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача;
 • спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача;
 • обављање стручних послова за потребе Националног савета за заштиту потрошача као саветодавно - консултативног тела;
 • интеграцију политике заштите потрошача у друге државне политике;
 • покретање иницијатива и подношење предлога за доношење и измену одређених прописа у циљу обезбеђивања ефикасне заштите права потрошача;
 • учествовање у раду међуресорних радних група и других тела по питању остваривања заштите потрошача;
 • сарадњу са националним и међународним институцијама и организацијама у области заштите потрошача;
 • сарадњу са органима покрајинске и локалне самоуправе у циљу развоја заштите потрошача;
 • учествовање у припреми програма и пројеката из претприступних програма Европске уније и осталих облика међународне помоћи.

На основу извештаја је могуће пратити стање у области заштите потрошача и предлагати одређене мере са циљем унапређења ове области.

Један од начина јесте и анализа структура пријава потрошача на основу којих се може видети колико су потрошачи активни у остваривању својих права током одређеног временског периода као и који су најчешћи проблеми са којима се потрошачи суочавају. Такође, релевантно је и искуство других земаља, како чланица ЕУ, тако и земаља из региона на основу којих се може пратити успешан начин вођења политике заштите потрошача.

Овде можете преузети извештаје o приговорима потрошача, као и извештаје о начину спровођења политике заштите потрошача у земљама ЕУ.