УДРУЖЕЊА

УДРУЖЕЊА

Удружења за заштиту потрошача и њихови савези су основана у складу са Законом о удружењима, а њихова област је остваривање циљева заштите потрошача.

Удружења и савези су самостални у остваривању циљева заштите потрошача и дужни су да се руководе искључиво интересима потрошача.

Активност удружења и савеза обухватају:

 • информисање
 • образовање
 • саветовање и пружање правне помоћи потрошачима у решавању проблема потрошача
 • примање, евидентирање и поступање по приговорима потрошача
 • спровођење независних испитивања и упоредних анализа квалитета роба и услуга и јавно објављивање добијених резултата
 • спровођење истраживања и студија у области заштите потрошача и јавно објављивање добијених резултата
 • остваривање сарадње са одговарајућим органима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружења и савези су дужни да објављују годишњи извештај о активностима којим је обухваћен преглед свих њихових прихода, извора прихода и трошкова, као и да га доставе Министарству трговине, туризма и телекомуникација, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Закон о заштити потрошача прописује оснивање Савета потрошача кога чине представници свих удружења односно савеза који су евидентирани у Министарству.

Како је осмишљен као тело које ће разматрати теме од заједничког интереса и дефинисати заједничке ставове удружења потрошача, тако су његове активности: усаглашавање ставова удружења, предлагање представника удружења у Национални савет за заштиту потрошача и друге органе, доношење Етичког кодекса удружења и праћење његовог спровођења, давање мишљења Министарству у поступку уписа и брисања из Евиденције и доношење препорука о брисању удружења и савеза из Евиденције Mинистарства.

Министарство води Евиденцију удружења и савеза, који:

 1. су основани и уписани у регистар у складу са Законом о удружењима, односно који су регистровани у АПР
 2. остварују циљеве заштите потрошача као претежну делатност
 3. су у области заштите потрошача активна најмање три године
 4. располажу одговарајућим кадровским, материјалним и техничким капацитетима неопходним за обављање делатности заштите потрошача
 5. поседују одговарајуће искуство, стручност и вештину за обављење делатности у области заштите потрошача.

За упис савеза у Евиденцију неопходно је да савез чине најмање три удружења.

Удружења или савези који желе да буду уписани у Eвиденцију, подносе пријаву Министарству.

Пријава садржи: назив удружења или савеза, потврду о упису у регистар код Агенције за привредне регистре, статут удружења, као и да удружење, односно савез испуњава све услове из Закон о заштити потрошача.

Након пријема пријаве, удружење или савез које је поднело захтев, добија потврду од Министарства да је уписано у Eвиденцију.

Евидентирана удружења и савези имају право:

 1. да конкуришу са програмом од јавног интереса за подстицајна средстава Министарства
 2. на покретање поступка за заштиту колективног интереса потрошача
 3. заступања интереса потрошача у судским и вансудским поступцима
 4. заступања интереса потрошача у консултативним телима у области заштите потрошача на националном, регионалном и локалном нивоу
 5. на учествовање у раду радних група за припрему прописа и стратешких докумената којима се уређују права потрошача
 6. на приступ коришћењу Националног регистра потрошачких приговора
 7. да учествују у раду Савета потрошача.

Списак и презентације евидентираних удружења:

Организација потрошача Србије

Центар за заштиту потрошача „ФОРУМ“

Центар потрошача Србије

Удружење за заштиту потрошача Војводине

Градска организација потрошача Лесковац

Организација потрошача Крагујевца

 • ТЦ "Простор", Краља Александра I Карађорђевића 50, Крагујевац
 • 034/20 20 20
 • opk@nops.org.rs
 • www.opk.rs
 • Зоран Николић

Национална организација потрошача Србије

 • Масарикова бр. 5, Палата Београђанка - XIV спрат, Београд
 • 011/404-6-300; 011/404-6-301; 011/404-6-302
 • office@nops.org.rs
 • www.nops.org.rs
 • Горан Паповић

Општинска организација потрошача Власотинце

Организација потрошача Крушевац

Асоцијација потрошача Србије

Центар за заштиту потрошача Сента

Центар потрошача Горњи Милановац

Центар потрошача Панчево

Центар за едукацију и заштиту потрошача Сремска Митровица

Организација потрошача Ваљево

Удружење банкарских клијената Ефектива

Организација потрошача Топола-Опленац

 • Душана Радовића 1/11, Топола
 • 064/650-1597
 • optosrb@gmail.com
 • Никола Марић

Организација потрошача Храм

 • Крушедолска 1Б, Београд
 • 060/415-5100
 • op.hram.bg.rs@gmail.com
 • Наталија Вранешевић

Републичка унија потрошача

Центар за едукацију и заштиту потрошача Пландиште

 • Змај Јовина 14, Пландиште
 • 064/839-7268
 • cimesacime@gmail.com
 • Зоран Цимеша

Удружење "Народни парламент"

Удружење за заштиту права потрошача "Просперитет" - Нови Сад

 • Каменичка 8а, Нови Сад
 • 021/300-38-65; 063/340-763
 • prosperitet.ns@gmail.com
 • Радомир Ћириловић

Удружење потрошача Ужице

 • Николе Пашића 32, Ужице
 • 031/532-145; 064/190-60-89; 064/150-60-40; 064/239-28-98
 • potrosaci.uzice@gmail.com
 • Милан Николић

Удружење Центар за заштиту потрошача Инђија

Удружење потрошача Кикинде

 • Микронасеље Блок Б-Л2/12, Кикинда
 • 0230/405-000, 069/533-95-10
 • upok.org@gmail.com
 • Дарко Цвијан

Удружење Заштита потрошача

 • Прешевска бр.61, 11000 Београд
 • 011/241-5485 и 069/241-5485 од понедељка до петка од 10-14 часова
 • prigovori@zastitapotrosaca.com
 • www.zastitapotrosaca.com
 • сваког радног дана од 15-17 часова за незаказане посете потрошача; и сваког радног дана од 9.30-10 часова и од 14-15 часова за заказане посете потрошача